Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede donelo je Pravilnik o uslovima i načinu ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov (objavljeno u ,,Službenom glasniku RS’’, broj 25/18 od 30. marta 2018. godine).

Ovim pravilnikom bliže se propisuju uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje u stočarstvu za krave za uzgoj teladi za tov, kao i obrazac zahteva za ostvarivanje podsticaja.

Pravno lice, preduzetnik i fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, koje ispunjava uslove propisane zakonom kojim se uređuju podsticaji u poljoprivredi i ruralnom razvoju, podsticaje ostvaruje za najmanje dve oteljene krave, na osnovu zahteva koji podnosi Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Upravi za agrarna plaćanja.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje podnosi se za svaku kalendarsku godinu od 1. februara do 31. jula tekuće godine za krave oteljene u periodu od 1. jula predhodne kalendarske godine do 30. juna tekuće kalendarske godine na Obrascu – Zahtev za podsticaje za krave za uzgoj teladi za tov.

Zahtev za ostvarivanje prava na podsticaje  podnosi se samo jednom u toku godine, a za isto grlo zahtev može da podnese jednom za jednu kalendarsku godinu.

Uredbom o raspodeli podsticaja u poljoprivredi i ruralnom razvoju za 2021. godinu. propisan je iznos podsticaja za krave za uzgoj teladi za tov u iznosu od 20.000 dinara po grlu.

Pravilnik >>

Za više informacija i potrebnu dokumentaciju, obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Indjija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: