Na osnovu Zakona o potvrđivanju sporazuma o zajmu (Projekat „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“) između Republike Srbije i Međunarodne banke za obnovu i razvoj („Službeni glasnik RS – Međunarodni ugovoriˮ, broj 6/22), člana 18. Pravilnika o sufinansiranju mera energetske sanacije, porodičnih kuća i stanova u okviru projekta „Čista energija i energetska efikasnosti za građane u Srbiji“ („Službeni list opština Srema“ broj: 21/23) a u vezi zaključenog Ugovora za sufinansiranje dela Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova građana koji ne spadaju u socijalno ugroženu kategoriju broj: 400-824/2024-II od 16.05.2024. godine, Zaključka o raspisivanju Javnog poziva za učešće direktnih korisnika (privrednih subjekata) u sprovođenju mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova broj: 501-390/2023-IV od 31.08.2023. godine i odluke Opštinkog veća opštine Stara Pazova o raspisivanju javnog poziva za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova broj 501-520/2024-IV od 25. juna 2024. god. objavljuje se Javni poziv za sufinansiranje dela Programa energetske sanacije porodičnih kuća i stanova građana koji ne spadaju u socijalno ugroženu kategoriju koji sprovodi opština Stara Pazova za 2024. godinu.

Popunjeni, potpisani i odštampani prijavni obrazac i dokumentacija iz poglavlja VII. Javnog poziva dostavljaju se u zatvorenoj koverti sa naznakom:
„PRIJAVA ZA JAVNI POZIV za sufinansiranje mera energetske sanacije porodičnih kuća i stanova na teritoriji opštine Stara Pazova za 2024. godinu – NE OTVARATI”, sa punom adresom pošiljaoca na poleđini koverte.

Javni poziv će trajati do utroška sredstava, a najduže do 31.12.2024 godine.

Podnošenje prijava započinje desetog dana od dana objavljivanja Javnog poziva, s tim da se dan objavljivanja ne uračuna u ovaj rok, a ukoliko deseti dan od dana objavljivanja Javnog poziva pada u nedelju ili drugi dan kada se po zakonu ne radi, prijave se podnose prvog narednog radnog dana.

Sve prijave koje se podnesu pre 08.07.2024. se neće uzimati u razmatranje.

Za sve dodatne informacije i obaveštenja u vezi Javnog poziva možete se obratiti na kontakt telefon 022/310-170 ili elektronsku adresu: e-mail: energetska.sanacija@starapazova.rs

Preuzmite dokumenta:

Tekst konkursa

Obrazac za prijavu

Saglasnost

Izjava 1

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: