Odlukom Ustavnog suda br. IUz-60/2021 od 14. februara 2024. godine („Službeni glasnik RS“, broj 11/24) utvrđeno je da odredba člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom („Službeni glasnik RS“, br. 113/17, 50/18, 46/21-US, 51/21-US, 53/21-US, 66/21,130/21, 43/23-US i 62/23) u delu koji glasi: „odsustva zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće, ili“ i u delu koji glasi: „ukoliko nije korišćeno odsustvo zbog komplikacija u vezi sa održavanjem trudnoće“, nije u saglasnosti sa Ustavom.

Tako da od 14. februara 2024. godine, član 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom glasi: „Osnovica naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, za lica iz člana 12. ovog zakona, utvrđuje se na osnovu zbira mesečnih osnovica na koji su plaćeni doprinosi na primanja koja imaju karakter zarade, za poslednjih 18 meseci koji prethode prvom mesecu otpočinjanja porodiljskog odsustva.“

Kako je Odlukom Ustavnog suda došlo do izmena člana 13. stav 1. Zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom u načinu obračuna osnovice naknade zarade, odnosno naknade plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, koji se primenjivao od 1. jula 2018. godine do 14. februara 2024. godine, organ će po službenoj dužnosti preispitati sva rešenja kojima je odlučeno o pravu na naknadu zarade, odnosno naknadu plate za vreme porodiljskog odsustva i odsustva sa rada radi nege deteta, a koja nisu konačna i pravnosnažna.

Imajući u vidu da je inicijativa za pokretanje postupka za utvrđivanje neustavnosti navedene zakonske odredbe podneta 19. aprila 2021. godine, korisnici prava kojima je rešenje dostavljeno počev od 19. aprila 2019. godine mogu podneti, ukoliko smatraju da im je pravo povređeno, zahtev za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) koje je konačno i pravnosnažno.

Rok za podnošenje navedenog zahteva je šest meseci od dana objavljivanja odluke Ustavnog suda.

Kako je odluka objavljena 14. februara 2024. godine, rok za podnošenje zahteva za izmenu pojedinačnog akta (rešenja) ističe 14. avgusta 2024. godine.

Zahteve za izmenu rešenja, porodilje sa prebivalištem na teritoriji Opštine Inđija podnose Odeljenju za društvene delaljtnosti Opštine Inšija, ulica Cara Dušana broj 1, šalter broj 9, u vremenu od 08.00 do 14.00 časova.

Uz uredno popunjen i potpisan obrazac zahteva neophodno je priložiti:

očitanu ličnu kartu i

fotokopiju kartice tekućeg računa.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: