Na osnovu Odluke o raspisivanju konkursa za stipendiranje studenata za školsku 2023/2024. godinu, broj 67-2/2024-I od 15. aprila 2024. godine, Komisija za dodelu stipendija objavljuje

KONKURS ZA DODELU STIPENDIJA STUDENTIMA  ZA ŠKOLSKU 2023/2024. GODINU

I  BROJ KORISNIKA I USLOVI KONKURSA

Komisija za dodelu stipendija dodeliće za školsku 2023/2024. godinu 100 stipendija studentima koji postižu izuzetne rezultate tokom studija i imaju prebivalište na teritoriji opštine Inđija.

Pravo na stipendiju mogu ostvariti studenti visokoškolskih ustanova čiji je osnivač Republika Srbija i Autonomna Pokrajina Vojvodina pod uslovom:  da su upisali prvi put jednu od godina osnovnih akademskih studija prvog stepena, master akademske studije, kao i studije kod kojih je akademski studijski program organizovan integrisano u okviru osnovnih i master akademskih studija, i to od druge do pete (i šeste) godine studija, da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu, da tokom studija imaju prosečnu ocenu najmanje 8,50 i da imaju prebivalište na teritoriji opštine Inđija najmanje tri godine. 

II  POTREBNA DOKUMENTACIJA

Učesnici Konkursa uz prijavu na Konkurs dužni su da podnesu i sledeća dokumenta:

–     očitanu ličnu kartu

–     uverenje o upisanom zimskom semestru odgovarajuće godine akademskih  studija

–     uverenje o položenim ispitima

–     uverenje o zvanju koje stiče po završetku studija,

–     uverenje da tokom studija nisu obnavljali nijednu godinu

(navedena uverenja izdaje  visokoškolska ustanova na jednom ili više obrazaca- u zavisnosti od ustanove)  i

–     uverenje o prebivalištu (pribavlja se po službenoj dužnosti)

–      kopiju kartice tekućeg računa

III ROK ZA PODNOŠENjE PRIJAVE I DOSTAVLjANjE DOKUMENTACIJE

Rok za prijavljivanje na Konkurs počinje 16aprila2024.godine zaključno sa 30.aprilom 2024. godine.

            Prijava i ostala konkursna dokumentacija za dodelu stipendija podnosi se Opštinskoj upravi opštine Inđija – Odeljenju za društvene delatnosti, (šalter 8).

            Neblagovremeno podnete prijave i prijave sa nepotpunom konkursnom dokumentacijom neće se razmatrati.

IV  DODELA STIPENDIJA

Redosled  studenata za dodelu stipendije utvrđuje se na osnovu kriterijuma utvrđenih  Odlukom o stipendiranju studenata („Sl. list opština Srema, br. 24/07, 40/08, 32/09, 42/09 i „Sl. list opštine Inđija“, br. 2/14 i 18/15).

            Odluka o dodeli stipendija objaviće se  na Oglasnoj tabli Opštinske uprave opštine Inđija i sajtu Opštine Inđija www.indjija.rs.

V  ISPLATA I VISINA STIPENDIJE

Stipendija za školsku 2023/2024. godinu isplaćivaće se u deset rata u toku kalendarske godine  u iznosu od 20.000,00 dinara.

Korisnik stipendije zaključuje Ugovor o stipendiranju sa Opštinom Inđija.

VI KONKURSNI OBRASCI I INFORMISANjE O POSTUPKU SPROVOĐENjA KONKURSA

Prijava na Konkurs i sve informacije vezano za isti  može se dobiti u Opštinskoj upravi opštine Inđija – Odeljenju za društvene delatnosti (šalter br. 8)  ul. Cara Dušana br.1 Inđija.

SKUPŠTINA OPŠTINE INĐIJA

KOMISIJA ZA DODELU STIPENDIJA

– ODLUKA O RASPISIVANjU 

– PRIJAVA 

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: