Programom dodele bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom na teritoriji Republike Srbije za 2021. godinu (u daljem tekstu: Program) utvrđeni su ciljevi Programa, subjekti koji mogu da konkurišu, namena sredstava, uslovi za učešće na konkursu, procedura dodele bespovratnih sredstava kao i način korišćenja bespovratnih sredstava.
Podnosioci prijave na javni konkurs (u daljem tekstu: podnosioci prijave) su supružnici/vanbračni partneri, samohrani roditelj i mladi poljoprivrednik/ca koji ispunjavaju sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu kao i jedan od (bilo koji) alternativno propisanih uslova za učešće na javnom konkursu.
Podnosioci prijave konkurišu zajedno sa jedinicom lokalne samouprave, na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, koju podnosioci prijave predlažu prilikom konkurisanja. Jedinica lokalne samouprave garantuje tačnost podataka i ispunjenost uslova koji se odnose na seosku kuću sa okućnicom.
Maksimalni iznos bespovratnih sredstava predviđen za kupovinu seoske kuće sa okućnicom iznosi 1.200.000,00 dinara.
Ukupna vrednost seoske kuće sa okućnicom ne može biti veća od 1.200.000,00 dinara.
Ministarstvo dodeljuje bespovratna sredstva za celokupni iznos procenjene tržišne vrednosti nepokretnosti, utvrđenu u obrascu prijave od strane jedinice lokalne samouprave, a sa kojom se prodavac saglasio u okviru izjave koja se prilaže sa konkursnom dokumentacijom.
Pravo učešća na javnom konkursu imaju podnosioci prijave koji obavezno ispunjavaju sve sledeće uslove:
1. Da su zajedno sa jedinicom lokalne samouprave na čijoj teritoriji se nalazi seoska kuća sa okućnicom, podneli elektronski popunjen obrazac prijave sa dokumentacijom propisanom ovim Programom (obrazac prijave se preuzima na zvaničnom sajtu Ministarstva www.mbs.gov.rs);
2. Da su državljani Republike Srbije;
3. Da imaju prebivalište na teritoriji Republike Srbije;
4. Da imaju manje od četrdeset pet (45) godina života;
5. Da su podnosioci prijave u bračnoj zajednici/trajnijoj vanbračnoj zajednici u momentu podnošenja prijave ili je lice samohrani roditelj ili mladi poljoprivrednik/ca;
6. Da nisu vlasnici ili suvlasnici nepokretnosti na teritoriji Republike Srbije, izuzev poljoprivrednog zemljišta, i da istu nisu otuđili/poklonili u prethodnih pet godina od dana objavljivanja javnog konkursa;
7. Da nisu sa prodavcem nepokretnosti u krvnom srodstvu u pravoj liniji do bilo kog stepena, a u pobočnoj zaključno sa drugim stepenom, kao ni u tazbinskom ili adoptivnom srodstvu;
8. Da nisu u postupku odobravanja sredstava za kupovinu nepokretnosti (bespovratna sredstva/subvencije/krediti za kupovinu i adaptaciju nepokretnosti);
9. Da u momentu podnošenja prijave nemaju neizmirenih dospelih obaveza po osnovu poreza i doprinosa u skladu sa propisima Republike Srbije.
Sve obavezno propisane uslove za učešće na javnom konkursu moraju da ispune oba supružnika/vanbračna partnera koji su podnosioci prijave.
Pored svih obaveznih uslova za učešće na Javnom konursu, podnosioci prijave treba da ispunjavaju i jedan od četiri alternativno propisanih uslova:
1. Žive na selu samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice;
2. Poseduju formalno obrazovanje iz oblasti medicine, farmacije, poljoprivrede, veterine kao i prosvetni radnici i zanatlije;
3. Žive u gradskim sredinama samostalno u zakupljenoj nepokretnosti ili u porodičnoj zajednici sa ostalim članovima šire porodice i imaju nameru da žive na selu;
4. Obavljaju poslove čija je priroda takva da ih mogu raditi od kuće na selu.
Seoska kuća sa okućnicom, za čiju kupovinu podnosioci prijave konkurišu, potrebno je da ispunjava sledeće uslove:
1. Da ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje;
2. Da se ne nalazi u gradskim i opštinskim sedištima i prigradskim naseljima;
3. Da se nalazi u selu u kojem postoji bar jedan od objekata javne službe ili usluga, zdravstvena ambulanta, pošta, škola, stanica prevoza ili neki od navedenih objekata postoji u susednim selima;
4. Da je upisana u katastar nepokretnosti/zemljišne knjige na ime prodavca, bez tereta;
5. Da je nepokretnost, kao i svi delovi okućnice koji se nalaze na katastarskoj parceli na kojoj je i nepokretnost ili na susednoj katastarskoj parceli, izgrađena u skladu sa propisima koji regulišu planiranje i izgradnju, odnosno da ne postoji zabeležba da je nepokretnost ili deo okućnice izgrađena bez dozvole;
6. Da je vrednost predmetne seoske kuće sa okućnicom, odnosno kupoprodajna cena, u granicama njene vrednosti na tržištu nepokretnosti;
7. Da seoska kuća i okućnica nisu predmet sudskog spora kao i da ne postoje nerešeni imovinsko-pravni odnosi.
Seoska kuća sa okućnicom ispunjava osnovne uslove za život i stanovanje ukoliko je bezbedna i uslovna za stanovanje, poseduje infrastrukturu – kanalizaciju ili septičku jamu, vodu, struju i da postoji pristup do iste preko tvrdog puta.
Podnosioci prijave koji dobiju bespovratna sredstva ne mogu otuđiti nepokretnost u roku od deset godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti i ista mora biti osigurana u navedenom periodu.
Nepokretnost stečena dodelom bespovratnih sredstava ne može biti predmet hipoteke ili zaloge, radi obezbeđenja izvršenja obaveza iz ugovora o kreditu u roku od pet godina od dana zaključenja ugovora o kupoprodaji sa prodavcem nepokretnosti.
Rok za podnošenje prijave teče od dana objavljivanja javnog konkursa do utroška budžetskih sredstava predviđenih za ovu namenu, a najkasnije do 1. novembra 2021. godine.
Program >>
Javni konkurs >>
Prijava >>
Za više informacija i potrebnu dokumentaciju obratite se Agenciji za ruralni razvoj opštine Inđija, Vojvode Stepe 48 ili na telefon 022/55-60-60.
Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: