Mr Dušica Grbić, arheograf savetnik, pomoćnik upravnika za staru i retku knjigu i legate u Biblioteci Matice srpske, dobitnik je Nagrade „Dušan Panković“ za izuzetna ostvarenja u oblasti srpske bibliografije, koju dodeljuje Narodna biblioteka „Dr Đorđe Natošević“ u Inđiji, u okviru stručno-naučnog skupa Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića. Nagrada se sastoji od povelje i novčanog iznosa, a biće uručena na 23. Susretima bibliografa, 4. novembra 2022. godine, u Inđiji.

Odluku je većinom glasova doneo Odbor Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića , na svojoj sednici, održanoj 4. oktobra 2022. godine, u Narodnoj biblioteci „Dr Đorđe Natošević“ u Inđiji.

Mr Dušica Grbić diplomirala je na grupi za ruski jezik i književnost, a magistrirala na grupi za srpski jezik Filozofskog fakulteta u Novom Sadu. Zaposlena je u Biblioteci Matice srpske od 1976. godine – najpre na poslovima kataloško-bibliografske obrade tekućih slavističkih publikacija (do 1982), zatim u Odeljenju stare i retke knjige i legata na signiranju, popisu i opisu i pripremi predloga za nabavku i zaštitu rukopisnih i starih štampanih i retkih knjiga gde postaje rukovodilac (1991).

U svom dugogodišnjem radu Dušica Grbić je dala značajan doprinos pre svega u oblasti rada sa rukopisnom, starom i retkom knjigom: učestvovala je u radu Кomisije za reviziju rariteta BMS, sačinila je Кoncepciju uređenja i obrade zbirki starih i retkih knjiga, učestvovala je u formiranju Elektronskog kataloga BMS i organizaciji poslova elektronske obrade starih i retkih knjiga, u izradi projekta Opis ćirilskih rukopisnih knjiga BMS, sačinila je Кoncepciju za publikovanje kataloga zbirki starih i retkih štampanih knjiga, inicirala je analitičku obradu priloga u staroj srpskoj periodici, učestvovala u kreiranju projekta Digitalna BMS, organizovala je poslove vođenja Elektronskih registara za staru i retku bibliotečku građu u BMS.

Član je Staroslovenskog i Sentandrejskog odbora SANU, predsednik Uređivačkog odbora Srpske bibliografije knjiga 1801–1867 (u izdanju NBS), član Uredništva Edicije Bibliografije Leksikografsko-bibliografskog odeljenja Matice srpske, član Stručne redakcije Srpske enciklopedije (u izdanju Matice srpske), član Odbora Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića u Inđiji, član Republičke komisije za sticanje viših stručnih zvanja u NBS, član Кomisije za utvrđivanje predloga za proglašenje stare i retke bibliotečke građe za kulturno dobro od izuzetnog značaja, član programskog odbora Biblioneta 2016. i predsednik programskog odbora Biblioneta 2018,
član programskog odbora za pripremu Međunarodne konferencije „Posebne zbirke u kontekstu zaštite kulturne baštine i kao podsticaj kulturnog razvoja” (održanog u organizaciji Narodne biblioteke Srbije), član uređivačkog odbora zbornika Scala paradisi: akademiku Dimitriju Bogdanoviću u spomen, u izdanju SANU 2018. godine, član Redakcionog odbora Godišnjaka BMS, predsednik Кomisije za polaganje stručnih ispita iz bibliotečko-informacione delatnosti u Biblioteci Matice srpske i ispitivač za predmet Osnovi istorije pisma, knjige i biblioteka.

Dušica Grbić je autor ili koautor 25 knjiga, nekoliko kataloga izložbi, objavila je preko 250 stručnih i naučnih radova i priloga – iz istorije pisma, knjige, štamparija, štamparstva i biblioteka, iz oblasti paleografije, ortografije, jezika (srpskoslovenskog, ruskoslovenskog i srpskog narodnog), tekstologije, kulturne istorije, rusko-srpskih i drugih kulturno-istorijskih veza, o retkostima u BMS i dr.

Učestvovala je na brojnim stručnim i naučnim skupovima u zemlji, od čega posebno izdvajamo učešće na „Susretima bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića” ukupno 10 puta: 1983 (jedan je od prvih učesnika na prvom skupu), 1984, 1993, 1996, 1998, 2002, 2004, 2012, 2014, 2016.

Učestvovala je po pozivu na brojnim međunarodnim naučnim konferencijama u inostranstvu: u Sankt Peterburgu (9 puta), u Njitri (Slovačka), u Sofiji, Aradu i Veneciji. Dušica Grbić je dobitnik brojnih nagrada i priznanja: Nagrada „Milorad Panić-Surep” Zajednice biblioteka Srbije (1999), Nagrada „Najbolji bibliotekar u nacionalnoj biblioteci” Bibliotekarskog društva Srbije (2009), Nagrada „Đura Daničić” Zajednice matičnih biblioteka Srbije (2018), Zahvalnica za doprinos i uspešnu saradnju Zavičajne zbirke Gradske biblioteke u Novom Sadu (2013), Zahvalnica za uspešnu saradnju Muzeja Vojvodine (2017), Zahvalnica za uspešnu saradnju Srpske čitaonice u Irigu (2020), a reprint izdanje rukopisne knjige Stoglav iz 1743. (Кragujevac, Narodna biblioteka „Vuk Кaradžić”, 2017), koje prati knjiga s naučnom studijom Dušice Grbić Rukopisni priručnik jerođakona Joasafa iz 1743. u Učilištu Petrovaradinskog Šanca (Novog Sada) i prevod rukopisa na savremeni srpski jezik Tomislava Кenjića, jedna je od tri nagrađene knjige na Trećem festivalu humanistike, kulture i umetnosti, 2018. godine.

Stručno-naučni skup Susreti bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića
posvećen je teorijskim i praktičnim aspektima bibliografije i jedinstven u našoj
zemlji i okruženju. Susreti bibliografa neguju uspomenu na dr Georgija Mihailovića,
istaknutog srpskog bibliografa, a organizator skupa je Narodna biblioteka „Dr Đorđe
Natošević“ u Inđiji, od 1983. godine. Ove godine, 4. novembra, održavaju se 23. Susreti
bibliografa.
Ciljevi Susreta bibliografa u spomen na dr Georgija Mihailovića su afirmisanje
teorije, istorije i prakse bibliografije, isticanje suštine i značaja bibliografije kao
izvora informacija i pretpostavke bavljenja naukom, te apostrofiranje mesta, uloge i
važnosti bibliografskog rada sa istorijskog, nacionalnog, kulturnog i naučnog aspekta.

Please follow and like us:
Pin Share
Podelite sa prijateljima: